Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » เกี่ยวกับเรา » เจ้าอาวาสและพระ »

เจ้าอาวาสและพระ

ณ วัดพุทธรังษี มีพระประจำวัด อยู่หลายรูป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และกิจกรรมของวัดในบางกรณี พระอาจต้องไปทำพิธีนอกวัด เช่นงานทำบุญบ้าน หรือ ตามสถานธุรกิจต่างๆ ตามการนิมนต์ หากมีความประสงค์ที่จะนิมนต์พระ กรุณาติดต่อทางวัดเพื่อทราบจำนวนรูปที่แน่นอน

เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ | พระสิริธรรมวิเทศ

พระสิริธรรมวิเทศ เป็นพระประมุขหรือเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี, วัดไทย ของไมอามี่ ท่านคือพระที่บุกเบิก และมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ที่จะสร้างพระวิหารให้เป็นสถานที่สำหรับชุมชนมาร่วมกันและเรียนรู้ธรรมะ, คำสอนของพระพุทธเจ้า ได้เป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนไม่สิ้นสุดภิกษุสงฆ์ | พระมหาทานี คนกล้า


ชื่อ พระมหาทานี นามสกุล คนกล้า ฉายา ปัญญาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 11
ภูมิลำเนา จังหวัดมุกดาหาร
บรรพชา เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2527 ณ วัดพุทธนคราภิบาล บ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
อุปสมบท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การศึกษาสายสามัญ จบปริญญาตรี เอกบริหารธุรกิจ(การตลาด)
การศึกษาทางธรรม จบนักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 4 ประโยค (ป.ธ.4)
มาอยู่วัดไมอามี เมื่อปี พ.ศ. 2549
ความรับผิดชอบ รองฯฝ่ายการศึกษาและผู้ช่วยควบคุมดูแลทั่วไป
คติประจำใจ “คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ”

ภิกษุสงฆ์ | พระปลัดพรศักดิ์ กาญจนาธารัตน์


ชื่อ พระปลัดพรศักดิ์ นามสกุล กาญจนาธารัตน์ ฉายา กตทีโป พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 8
ภูมิลำเนา จังหวัดเพชรบุรี
อุปสมบท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การศึกษาสายสามัญ จบปริญญาตรี (เอกวิทยุการไฟฟ้า)
การศึกษาทางธรรม จบนักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 1-2 ประโยค (ป.ธ. 1-2), ปวส.
มาอยู่วัดไมอามี เมื่อปี พ.ศ. 2545
ความรับผิดชอบ ผู้ช่วยเลขานุการและผู้ช่วยเหรัญญิก
คติประจำใจ “จงทำดี มีศีลธรรม”

ภิกษุสงฆ์ | พระสมุห์สนิท ทรงพระ


ชื่อ พระสมุห์สนิท นามสกุล ทรงพระ ฉายา สุทฺธสีโล พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 12
ภูมิลำเนา จังหวัดสุรินทร์/ พระนครศรีอยุธยา
อุปสมบท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ณ วัดจอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
การศึกษาสายสามัญ จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัญฑิต (เอกพระพุทธศาสนา)
การศึกษาทางธรรม จบนักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 1-2 ประโยค (ป.ธ.1-2)
มาอยู่วัดไมอามี เมื่อปี พ.ศ. 2549
ความรับผิดชอบ เลขานุการและผู้ช่วยเหรัญญิก
คติประจำใจ “เหตุผลไม่จำเป็นต้องเป็นจริง แต่ความจริงจำเป็นต้องมีเหตุผล”

facebook ความคิดเห็น see all comments