Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » เกี่ยวกับเรา » ประวัติวัดพุทธรังษี »

ประวัติวัดพุทธรังษี

วัดพุทธรังษี ไมอามี่ เดิมเรียกกันว่า วัดไทยโฮมสเตด ต่อมาตั้งชื่อว่า วัดธรรมรังษี และเปลี่ยนมาเป็นวัดพุทธรังษี มีเค้าเริ่มก่อตั้งมาแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒

การบุกเบิกและเริ่มต้น

ราวต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๒ (๑๙๗๙) กลุ่มชาวพุทธในโฮมสเตด ประด้วยคุณมณเฑียร มอนโกเมอรี่ คุณวันเพ็ญ ลอเร้นจ์ คุณทองเจอ เฮย์ส คุณปทุม ค๊อปป๊อก คุณพรประภา คุณเจมส์ คุณสมพิศ คุณแอ๊ว คุณสุรีย์ ลาวิสก้า คุณเจมส์ พิทท์ คุณสม คาเม้นท์ คุณเปีย กราวโซ คุณเสมอ แมซ เป็นต้น ได้นิมนต์พระสงฆ์ ๒ รูป จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. คือ พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (หลวงตาชี) ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะที่ พระวิเทศธรรมรังษี และพระมหาเกลี้ยง เตชวโร มาเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสตรงกับเทศกาลสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ของไทย) อันเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดที่จะมีวัดขึ้นในเซ้าท์ฟลอริด้า เพื่อความสะดวกในการทำบุญในโอกาสต่อๆไป

หลังจากนั้นได้มีการติดต่อ เชิญบุคคลท้องที่ใกล้เคียงเข้าร่วมหารือ มีคุณสุนทร คุณอำพัน เชื้ออินทร์ คุณกฤษณา ฟาร์เดล จากท้องที่ไมอามี่ คุณถาวร คุณประภาศรี ผดุงพันธ์ คุณสมศักดิ์ มูลศิริ จากฟอร์ทลอเดอเดียว ดร. กำธร กุสุมาลพันธ์ คุณนักรบ โพธิ์แสง จากเวส์ทพาร์มบีช และอีกหลายท่าน โดยนัดประชุมเลี้ยงสังสรรค์กันที่ Graynold Park North Miami Florida ที่ประชุมลงความเห็นร่วมกันว่า จะต้องสร้างวัดถาวรเพื่อไม่ต้องเดือดร้อนนิมนต์พระจากที่ไกลๆ ในโอกาสที่ต้องการทำบุญ ปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้นิมนต์พระมหาสุรศักดิ์ และมหาเกลี้ยง มาเจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญประเพณีลอยกระทงอีกวาระหนึ่ง
ครั้งนี้ได้จัดตั้งกรรมการเฉพาะกิจขึ้น เพื่อดำเนินการระดมทุน เพื่อสร้างวัด ตามวัตถุประสงค์ต่อไป เริ่มจากทุนที่ได้จาการจัดงานครั้งนี้ $ ๑๗๙๐.๘๕ เหรียญ (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญแปดสิบห้าเซนต์) ได้ฝากธนาคารไว้ เปิดบัญชีในนามวัดไทยโฮมสเตด ต่อมาได้จัดงานหาเงิน สะสมทุนขึ้นในโอกาสต่างๆ นำฝากบัญชีใหม่ในนาม “วัดธรรมรังสี” ซึ่งเห็นชอบรวมกันว่า จะใช้เป็นชื่อวัดต่อไป
พระมหาสุรศักดิ์จึงได้นิมนต์ พระสุธีรัตนาภรณ์ (ปัจจุบัน ๒๕๔๖ เป็นพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จที่ พระพรหมวชิรญาณ) วัดธรรมาราม นครชิคาโก้ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น มาเป็นประธานจัดสร้างวัดขึ้นในไมอามี่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ (๑๙๘๒) มีการประชุมใหญ่ครั้งแรก โดยมีพระสุธีรัตนาภรณ์ เป็นประธาน พระมหาสุรศักดิ์เป็นรองประธาน รวมทั้งพระมหาเกลี้ยง และกรรรมการอื่นๆ เข้าร่วมประชุมที่บ้านของคุณสุนทร คุณอำพันธ์ เชื้ออินทร์ ที่ประชุมมีมติร่วมกันให้เปลี่ยนชื่อวัดธรรมรังษีเป็นชื่อ วัดพุทธรังษี ซึ่งจำง่ายและมีความหมายดี และได้มอบให้อยู่ในการดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทย ต่อมาพระมหาสุรศัดกิ์ได้นำเรื่องนี้ เข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๒๕ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี ทางสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้รับรองชื่อวัดและรับวัดพุทธรังษี ไมอามี่ เข้าเป็นวัดในเครือสมัชชาฯ และให้จัดหาพระมาอยู่ประจำ เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป พระสุธีรัตนาภรณ์ ในนามของสมัชชา และประธานกรรมการจัดตั้งวัด จึงได้ขอร้องให้พระวิสุทธิสมโพธิ์ (ปัจจุบัน เป็นพระราชกิตติเวที) วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค เลขาธิการสมัชชาฯ ให้ช่วยจัดหาพระมาอยู่ประจำวัดพุทธรังษี ซึ่งก็ได้ติดต่อให้ พระมหาสุรเชษฐ์ บุญน้อม จากวัดเบญจมบพิตร มาอยู่ประจำ แต่เนื่องจากมีเวลาน้อยจวนเข้าพรรษาจึงได้ติดต่อนิมนต์พระมหาแฉล้ม สร้อยวาที จากวัดแทมป้า ฟลอริด้า มาอยู่จำพรรษาเป็นการชั่วคราวโดยเช่าอพารท์เม้นท์ คาบาน่า ในท้องที่โฮมสเตด ให้อยู่จำพรรษา โดยใช้ชื่อว่าวัดพุทธรังสี ไมอามี่ โดยเสียค่าเช่าเดือนละ $ ๓๖๐ เหรียญ (สามร้อยหกสิบเหรียญ) วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๕ (๑๙๘๒) พระมหาแฉล้ม สร้อยวาที พร้อมด้วยคณะกรรมการชั่วคราว มีคุณสุนทร เชื้ออินทร์ คุณเจมส์ พิทท์ คุณวันเพ็ญ ลอเร้นจ์ ได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนตั้งเป็นวัด และได้รับเอกสารใบอนุญาตเป็นทางการในวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๕ (๑๙๘๒) ให้ตั้งชื่อว่า WAT BUDDHARANGSI OF MIAMI, INC., THAI BUDDHIST TEMPLE IN SOUTH FLORIDA เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายของรัฐฟลอริด้า
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๖ (๑๙๘๓) พระมหาสุรเชษฐ์ วัดเบญจมบพิตร ซึ่งได้ติดต่อขอตัวไว้แต่แรก ได้เดินทางมาจากประเทศไทย มาถึงวัดพุทธรังสี ไมอามี่ ซึ่งในขณะนั้นยังเช่าอพารท์เม้นท์ คาบาน่าอยู่ มาอยู่ประจำเป็นรูปแรก วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๖(๑๙๘๓) ได้ย้ายออกจากคาบาน่า อพาร์ทเม้นท์ไปเช่าบ้านคุณนพพร ที่ถนนซันเซท ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวมีบริเวณจอดรถได้หลายคัน ซึ่งอยู่ในเขตเซ้าท์ ไมอามี่ ค่าเช่าเดือนละ $ ๖๕๐ เหรียญ (หกร้อยห้าสิบเหรียญ) เช่าอยู่ประมาณ ๓ ปี (๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๖- ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๙) ขณะที่อยู่ที่บ้านเช่านี้ ได้จัดกิจกรรมทางด้านบริการสังคมด้านต่างๆเพื่อหาทุนสมทบเป็นทุนซื้อที่ดินสร้างวัดอยู่ตลอดเวลาในช่วงดังกล่าวนี้

อุปสรรค์และความล่าช้า

ในการจัดหาสถานที่เป็นไปด้วยความยุ่งยาก เพราะประธานและกรรมการในการติดสินอยู่ต่างรัฐทำให้ล่าช้า พระมหาสุรศักดิ์ เป็นประธานฯ ได้แนะนำว่า ขณะนี้ทางวัดพุทธรังษี มีพระอยู่พร้อมแล้ว ให้พระมหาสุรเชษฐ์ เป็นประธานสร้างวัด ตัดสินใจในการดูแลและซื้อที่ดินได้เอง สำหรับประธานสมัชชา “พระสุธีรัตนาภรณ์” ซึ่งท่านได้ขอร้องให้มาเป็นประธานสร้างวัดนั้นฯ ท่านรับจะพูดให้ จากนั้นคณะสงฆ์วัดพุทธรังสี พร้อมด้วยคณะกรรมการได้รณรงค์หาสถานที่ได้พบสถานที่เหมาะสมหลายๆแห่ง แต่ที่ได้ทำสัญญาซื้อมีอยู่ ๓ แห่งด้วยกันคือ

ครั้งแรก อยู่แถวถนนซันเซทในเนื้อที่ ๓ เอเคอร์ครึ่ง มีบ้านอยู่หนึ่งหลัง ในราคา $ ๒๕๐,๐๐๐ เหรียญ (สองแสนห้าหมื่นเหรียญ) และมีข้อแม้ว่าต้องผ่านการเฮียริ่ง จากชาวบ้านรอบสถานที่เสียก่อนจึงซื้อ เจ้าของบ้านไม่ตกลงตามที่เสนอ
ครั้งที่สอง อยู่ข้างๆ สนามกอล์ฟติด The Fall ในเนื้อที่สองเอเคอร์ครึ่ง ในราคา $ ๑๗๐,๐๐๐ เหรียญ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเหรียญ) มีบ้านอยู่หนึ่งหลัง แต่พอทราบว่า ต้องผ่านเฮียริ่งก่อนจึงซื้อ เจ้าของบ้านไม่ยินยอมตามที่เสนอนั้นอีกเช่นกัน
ครั้งที่สาม เสนอซื้อที่ข้างสวนสัตว์เมโทรซ ในเนื้อที่สองเอเคอร์ครึ่ง เป็นสวนมะม่วงมีบ้านอยู่หนึ่งหลัง ในราคา $ ๑๖๕,๐๐๐ เหรียญ (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเหรียญ) และเจ้าของบ้านยินยอมไปโซนนิ่ง เฮียริ่งผ่านจึงขายให้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าไม่ผ่านเฮียริ่ง “ริบเงินมัดจำ” ทางคณะกรรมการยินยอมและเรื่องก็ไม่ผ่านเฮียริ่ง จึงเสียค่ามัดจำไป
พ.ศ. ๒๕๒๙ (๑๙๘๖) ทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจซื้อที่ดินแห่งหนึ่งในเนื้อที่ ๕ เอเคอร์ (เดิมที่ดินมี ๑๐ เอเคอร์) มีบ้านเก่าๆอยู่หนึ่งหลัง เลขที่ ๑๕๒๐๐ S.W ๒๔๐ St, Miami, FL ๓๓๐๓๒ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งวัดในปัจจุบันนี้ ในราคา $ ๑๗๕,๐๐๐ เหรียญ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญ) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ การซื้อที่ดินในครั้งนี้ ไม่มีข้อเสนอว่าต้องผ่านเฮียริ่งก่อนจึงซื้อ ซื้อแล้วย้ายเข้าไปอยู่เลย คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการซื้อมีอยู่ ๗ ท่านด้วยกัน
๑. พระมหาสุรเชษฐ์ ปรกฺกโม ประธาน
๒. พระมหาสงเคราะห์ อิ่มวงศ์ รองประธาน
๓. พระมหาจำเนียน มณฑา กรรมการ และเลขานุการ
๔. คุณสุริยะ ศิริพันธ์ กรรมการ
๕. คุณสมศักดิ์ พันธ์คำ กรรมการ
๖. คุณราตรี เพริชชาร์ด กรรมการ นายหน้าติดต่อซื้อ
๗. คุณกุลนัดดา เนตรานนท์ กรรมการ และเหรัญญิก
ได้จ่ายดาวน์ใป ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญ (หนึ่งแสนเหรียญ) เป็นเงินที่เก็บสมทบทุนไว้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินยืมจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ให้วัดยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่วนที่เหลืออีก $ ๗๕,๐๐๐ เหรียญ (เจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญ) เป็นเงินยืมจากธนาคารคบาร์เนท ทำสัญญายืมมีระยะผ่อนชำระคืนภายใน ๕ ปี แต่ใช้เวลาเพียง ๓ ปี วัดก็สามารถชำระคืนหมดสิ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากศรัทธาและความเสียสละของญาติโยมทั้งหลายที่มีให้วัด
หลังจากทำสัญญาซื้อขาย มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเข้าอยู่อาศัยได้แล้ว ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมพอเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ และการใช้งานประกอบศาสนกิจของพุทธสนิกชน รวมทั้งปรับแต่งถนนหนทางบริเวณโดยรอบ และล้อมรั้วทั้ง ๔ ด้าน เสร็จสิ้นค่าใช้จ่ายไปประมาณ ห้าหมื่นกว่าเหรียญ ได้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเมื่อ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ (ตรงกับวันปิยมหาราช) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ขอเปลี่ยนโซนเป็นที่ตั้งวัด
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๒ (๑๙๘๙) ยื่นขอเปลี่ยนโซน ให้สามารถเป็นที่ตั้งวัดได้ แต่เฮียริ่งไม่ผ่าน ชาวบ้านคัดค้านพร้อมตั้งทนายสู้ ตัดสินให้แพ้ ๗ ต่อ ๐
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๒ (๑๙๘๙) ยื่นขอเปลี่ยนโซนเป็นครั้งที่ ๒ ต่อคอมมิสชั่นเนอร์ของเดตเค้าท์ตี้ โดยได้รับความช่วยเหลือ และสนับสนุนจากผู้นำต่างศาสนา เช่นศาสนาคริสต์ และศาสนาฮินดู เป็นต้น รวมทั้งผู้นำของคนเอเซียในเซ้าท์ฟลอริด้า ก็ให้การสนับสนุนกันเต็มที่ ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดได้ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ชนะ ๗ ต่อ ๐ อนุมัติให้ตั้งเป็นวัดได้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมา
ได้รับการยอมรับเป็นสาขาของวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๔ พระมหาสุรเชษฐฺ์ ปรกฺกโม ได้ทำหนังสือขอความอุปถัมภ์แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ในฐานะที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นผู้พิจารณาจัดส่งพระมหาสุรเชษฐ์ ให้เดินทางมาปฏิบัติศาสนากิจ เป็นประธานกรรมการจัดสร้าง วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ แต่ปี ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน ได้รับการตอบรับ ยอมรับวัดพุทธรังษี ไมอามี่ ไว้ในความอุปถัมภ์และให้เป็นสาขาของวัดเบญจมบพิตร เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔

วัดได้ประสพวาตภัยครั้งร้ายแรง
หลังจากได้รับอนุญาตให้สร้างเป็น วัดได้ก็ได้ทำการบูรณะตัวอาคารสถานที่ให้เป็นรัมณียสถานอันสงบ มีบรรยากาศร่มรื่นเป็นที่ชื่นชมของทุกๆ ฝ่าย ปี ๒๕๓๔ ได้ทดลองเปิดสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย (รำไทย มวยไทย กระบี่กระบอง) และพุทธศาสนาต่อเยาวชนคนไทยและฝรั่ง มีผู้สนใจมาเรียนเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ คืนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๕ ประมาณตี ๒ เศษๆ พายุเฮอริเคนแอนดรู ได้พัดกระหน่ำเข้าสู่ฟลอริด้าตอนใต้ ตรงกับที่ตั้งของวัดพอดี วัดได้รับความเสียหาย หลังคาอาคาร และต้นไม้ใหญ่รอบบริเวณ ถูกลมพัดหักพัง ถนนทุกสายถูกปิดด้วยต้นไม้ เสาไฟฟ้าเข้าออกไม่ได้ น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไม่มีใช้เป็นเดือนๆ ผู้คนย้ายไปอยู่ที่อื่น โรงเรียนต้องปิดไปอย่างน่าเสียดาย กว่าจะบูรณะให้กลับคืนสู่ภาวะปกติใช้เวลาเป็นปีปัจจัยค่าบูรณะซ่อมแซมได้รับเงินจากบริษัทประกันภัย (ประกันตัวอาคาร) และได้รับความอุปถัมภ์จาก ฯพณฯ ม.ล. พีระพงษ์ เกษมศรี เอกอัครราชทูต วัดไทยต่างๆรวมทั้งคนไทยในสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยส่งเงินมาช่วยเหลือ อีกจำนวนหนึ่ง
หล่อพระประธาน “พระพุทธธรรมชินราช”
คุณสมบัติ ดุลณกิจ พร้อมครอบครัวและญาติที่น้อง มีจิตศรัทธาสร้าง พระประธานแบบ พระพุทธชินราช ที่พิษณุโลก ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้ว นายช่างบรรพต เคลือบแก้ว เจ้าของโรงงานตรีมูรติ เป็นผู้ปั้นหุ่น-หล่อ ใช้เวลาปั้นหุ่นอยู่ถึงปีเศษ ใครไปเมืองไทยก็สั่งไปดูหุ่นแบบพระ ทุกคนก็บอกว่าสวยงาม ก็สั่งให้ช่างบรรพตจัดทำพิธีหล่อได้ ทางคุณบรรพตก็ไม่ยอม ต้องให้ข้าพเจ้าไปดูด้วยตนเอง เพราะเป็นผู้ติดต่อได้พูดกับช่างไว้ว่า พระประธานจะสร้างนี้ไม่ต้องสวยงามแต่ขอให้เป็นศิลปะเอกของโลก ดังก้องอยู่ในหูจึงต้องเดินทางไปดูด้วยตนเอง และได้ตกลงจัดพิธีหล่อในเช้าวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ตรงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ “เป็นวันวิสาขบูชา” สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรได้เมตตาไปเป็นประธานประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน และพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ตั้งชื่อพระประธานว่า “พระพุทธธรรมชินราช ศากยมุนีศรีสมัยดุลณกิจ”
คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกรรมการได้พัฒนาวัดก้าวหน้าตามลำดับ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะดำเนินการก่อสร้างอุโบสถและศาลาอเนกประสงค์ ตามความจำเป็น เนื่องจากมีเงินสะสมเพียงพอที่จะการเริ่มก่อสร้างในเบื้องต้นได้ จึงได้กำหนดจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ และศาลาอเนกประสงค์ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ เริ่มประกอบพิธี เวลา ๑๐.๔๙ – ๑๑.๐๙ น. โดยมีพระราชกิตติเมธี (ปัจจุบันเป็นพระธรรมกิตติเวที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระเถระผู้ใหญ่จากประเทศไทย และพระเถระผู้ใหญ่ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ตลอดถึงท่านที่ปรึกษา คุณวิไลวรรณ ชมพูเพชร จากสถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ท่านกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ มร. แฟรงค์ ฮอลล์ ผู้นำศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู และนักการเมือง ของฟลอริด้ามาร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก
ก่อนวันวางศิลาฤกษ์
ที่เมืองไทย พระมหาสุรเชษฐ์ ได้พาคุณโยมกลิ่นขจร พงษ์ศรี ผู้เป็นเจ้าภาพแผ่นศิลาฤกษ์ พร้อมคณะเข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ณ ตำหนักวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อขอพระบารมีแผ่เมตตา ทรงเจิม สุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลบนแผ่นศิลาฤกษ์ จากนั้นทางคณะได้นำแผ่นศิลาฤกษ์มาถวายให้พระมหาสุรเชษฐ์ ณ อุโบสถวัดเบญจมบพิตร โดยมีพระธรรมวโรดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เป็นประธานในการรับมอบพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูปเจริญชัยมงคลคาถา
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ได้เริ่มก่อสร้างศาสนสถานของวัด มีอุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียน ๒ หลัง และหอระฆัง รวม ๕ หลังด้วยกัน ในการก่อสร้างเป็นเรื่องยุงยากลำบากพอสมควรเพราะได้เสนอทีเดียวพร้อมกันทั้ง ๕ หลัง และต้องเป็นไปตามโค๊ส ผิดขั้นตอนไม่ได้ เกี่ยวกับช่างด้วยแล้วยิ่งยุ่งยาก มาวันหนึ่งหายไปเป็นอาทิตย์ เป็นเดือนก็มี บางรายต้องบอกเลิกจ้าง หาช่างใหม่มาทำต่อ ใครที่ว่าฝรั่งทำงานตรงต่อเวลานั้น ข้าพเจ้าไม่เชื่อ เพราะโดนมากับตัวเอง และในบางครั้งต้องหยุดการก่อสร้างชั่วขณะ เพราะขาดทุนทรัพย์
คุณนพพร นายช่างผู้ออกแบบควบคุมการก่อสร้างกับข้าพเจ้า ได้พยายามติดต่อกับธนาคารที่ฝากเงินประจำ และตามคำแนะนำจากหลายๆท่าน เพื่อขอยืมเงินมาสมทบการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทุกธนาคารยินดีให้ยืม แต่ต้องมีผู้ที่มีหลักฐานะมาค้ำประกัน ผู้มีหลักฐานพร้อมที่จะช่วยมีอยู่ แต่ทางวัดไม่อยากรบกวน เวลาทำวัตรเช้า – เย็น ได้แผ่เมตตาภาวนา ยึดพระพุทธธรรมชินราช พระประธานในอุโบสถครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรซึ่งมีรูปเท่าองค์จริงสักการะอยู่ เป็นผู้อุปถัมภ์และจัดส่งให้ข้าพเจ้ามาดำเนินการสร้างวัดแห่งนี้ ขอได้โปรดเมตตาจัดส่งผู้มีจิตเมตตามาช่วยในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จด้วยไม่เชื่ออย่าดูถูกเป็นคำพูดของท่านผู้มีประสบการณ์ อยู่มาวันหนึ่งข้าพเจ้ากำลังฉันภัตตาหารเพล มีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาเดินดูสถานที่ก่อสร้างรอบๆ วัด ชื่อวิลเลี่ยม ลอสเน่อร์ WILLIAMH LOSNER ได้เข้ามาถามประโยคแรกว่า ใครเป็น เพรสสิเด้นท์ของสถานที่ก่อสร้างแห่งนี้ ฉันต้องการจะพูดด้วย ได้แนะนำตัวว่าเป็นเจ้าของธนาคาร First National Bank of south florida และเพรสสิเด้นท์ธนาคารเฟิร์สเนชั่นแนลที่โฮมสเตดนี้ พร้อมมอบบัตรที่อยู่ให้ ฉันเห็นการก่อสร้างของคุณไม่ก้าวหน้า มีปัญหาอะไรหรือ? ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือกรุณาติดต่อได้ตามที่อยู่นี้ ซึ่งมาตรงกับความหมายของทางวัดพอดีได้ตอบไปว่า อาตมาเป็นประธานการก่อ
สร้างศาสนสถานแห่งนี้ที่ต้องหยุดการก่อสร้างในช่วงนี้เพราะขาดทุนทรัพย์ ได้พยายามติดต่อขอยืมเงินจากธนาคารหลายแห่ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะทุกธนาคารต้องการผู้ค้ำประกันอย่างนั้นให้ติดต่อกับฉันในเวลาราชการ ฉันยินดีช่วยเหลือ แล้วลากลับไป ข้าพเจ้าเองได้พูดกับพระและญาติโยมที่มาเยี่ยม จะเป็นไปได้หรือ ขนาดพบผู้จัดการธนาคารที่ให้ความมั่นใจว่ายินดีช่วย หลายแห่งทุกแห่งต้องการผู้ค้ำประกันด้วยกันทั้งนั้น
แต่ครั้งนี้ เจ้าของธนาคารมาหาออกปากช่วยด้วยตนเอง น่าจะลองติดต่อดู จึงได้มอบให้ คุณนพพร ภู่เจริญ ติดต่อนายวิลเลี่ยม ลอสเน่อร์ ตามคำแนะนำของเขา คุณวิลเลี่ยมได้ส่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาสำรวจสิ่งก่อสร้าง ตีราคาสิ่งก่อสร้างพร้อมที่ดินมีมูลค่าล้านกว่าเหรียญ ซึ่งมีค่าราคามากกว่าเงินที่ยืมจากธนาคาร ห้าแสนเหรียญ จึงอนุมัติให้ทางวัดยืมเงินมาเพื่อการก่อสร้างห้าแสนเหียญโดยที่ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันแแต่ประการใด ไม่เชื่ออย่าดูถูก เป็นสโลแกนที่ยังใช้ได้ สิ่งใดที่เรามองไม่เห็นอย่านึกว่าไม่มี
พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพระภิกษุไว้ว่า นัตถิ โลเก รโห นาม ที่ลับไม่มีในโลก เรื่องนี้พิสูจน์กันได้ไม่ยากนัก โรคต่างๆ เช่นเชื้อโรคมะเร็ง เรามองไม่เห็นด้วยตา อย่าปฎิเสธว่า ไม่ใช่ ไม่มี ไม่เป็น เพราะมองไม่เห็น ยังมีคนอีกจำพวกหนึ่งเขามองเห็น โดยใช้กล้องส่องมองดูรู้ได้ ระยะ ๒-๓ ยังพอรักษาได้ หากเป็นระยะที่ ๔ สามารถกำหนดวันเวลาได้เลย ทำไมเขาจึงรู้และพูดเช่นนั้น เพราะเขารู้เขาเห็นนั่นเอง ฉันใดก็ดี สิ่งที่ลี้ลับเรามองด้วยสายตาไม่เห็นแล้วจะปฎิเสธว่าไม่มีไม่ใช่นั้นยังไม่ฉลาดนัก เพราะยังมีมนุษย์ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีมันสมองเป็นเลิศสามารถพิสูจน์ได้มีอยู่ การที่มิสเตอร์วิลเลี่ยม เดินเข้ามาหาออกปากช่วย โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นผลจากการที่เจริญเมตตาทำวัตรเช้า-เย็น แผ่เมตตาความปรารถนาดีไปยังเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย โดยไม่มีประมาณ เป็นประจำ ย่อมมีพลังและมีส่วนอย่างแน่นอนเมื่อได้เงินจากธนาคารตามจำนวนดังกล่าวแล้ว ทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างต่อมาเรื่อยๆ
กำหนดยกช่อฟ้า
การก่อสร้างศาสนสถานของวัด มีอุโบสถ อาคารเรียนสองหลัง หอระฆัง และศาลาอเนกประสงค์รวม ๕ หลัง เป็นการก่อสร้างที่ต้องใช้ทุนทรัพย์มาก เพราะต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกัน และต้องเสร็จพร้อมๆกัน คณะศรัทธาชาววัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ แห่งเซ้าท์ฟลอริด้า ภาคใต้ ถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกไม่มากแต่พวกเรามีความสามัคคีกันดีมาก สิ่งใดที่พอจะรับทำเองได้ก็จะรับไปจัดทำ เช่น อุโบสถมีซุ้มทางเข้าสี่ด้าน ในแต่ละด้านก็มีผู้มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพ ซุ้มด้านหน้าอุโบสถ คุณยงยุทธ คุณศิริพรร เนตรทองคำ เป็นเจ้าภาพ ซุ้มด้านขวามือ (หันหน้าเข้าหาอุโบสถ) ทิศเหนือ คุณนพนร ภู่เจริญ คุณแทพย์หญิงสุวิมล ภู่เจริญ พร้อมเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพ ซุ้มด้านซ้ายมือ ทิศใต้ คุณแม่ชมชื่น คุณสยมพร สีวรา พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา เป็นเจ้าภาพ ซุ้มด้านหลังอุโบสถ ทิศตะวันตก คณะลูกศิษย์มูลนิธิเบญจมบพิตร รับเป็นเจ้าภาพ ในนามเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ องค์อุปถัมภ์ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ก็ร่วมด้วยช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพ การก่อสร้างดำเนินติดต่อมาตามลำดับ คณะกรรมการจึงได้กำหนดจัดงานยกช่อฟ้าด้านทิศใต้ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ คุณแม่ชมชื่น คุณสยมพร สีวะรา (เจ้าภาพซุ้ม) เป็นประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิเทศธรรมรังษีเจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ มีคณะศรัทธาญาติโยมมาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง และได้จัดงานยกช่อฟ้า ครั้งที่สอง รวม ๓ ซุ้มด้วยกัน ซุ้มด้านหน้าอุโบสถ(ทิศตะวันออก) ซุ้มด้านทิศเหนือของอุโบสถ และซุ้มด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ งานนี้ได้เชิญ ฯพณฯเอกอัครราชทูต ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส กราบอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ งานนี้ได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระจากเมืองไทยมาร่วมในพิธีหลายรูปพร้อมคณะญาติโยมจำนวนมาก
วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา กว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านปัญหา อุปสรรคในการทำงานมาอย่างชนิด ถ้าหากพวกเราไม่แข็งแกร่งพอ ก็คงจะเดินมาถึงจุดนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน เริ่มต้นจากเช่าคาบาน่าอพาร์ทเม้นท์ให้พระอยู่จำพรรษา ซึ่งเป็นสถานที่ไม่เหมาะสำหรับพระอยู่ แต่ก็ยังต้องยอมรับ
ได้ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเป็นวัดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๕ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นวัดได้ตามกฎหมาย วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๕ ย้ายออกจากคาบาน่าอพาร์ทเม้นท์ ไปเช่าบ้านคุณนพพร ภู่เจริญ ที่ถนนซันเซท วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๖ การจัดหาสถานที่ก็ยุ่งยากลำบาก มากคนมากเรื่องคนนั้นจะเอาตรงนี้ คนนี้จะเอาตรงนั้น สถานที่ตั้งวัดในปัจจุบันนี้ ได้เสนอซื้อเป็นแห่งที่ ๔ ตกลงซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ ยื่นขอเปลี่ยนเป็นโซนสร้างวัด ครั้งแรก วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๒ เฮียริ่งไม่ผ่าน ยื่นใหม่ครั้งที่สอง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๒ เฮียริ่งผ่าน ได้รับความอุปถัมภ์จากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร และให้เป็นสาขาของวัดเบญจมบพิตร เป็นวัดแรกในต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ได้ประกอบพิธีหล่อพระประธานพระพุทธธรรมชินราช ที่บ้านช่างหล่อพระตรีมูรติ คืนวันตที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๕ เวลาประมาณตีหนึ่งเศษ วัดได้ประสพวาตภัยเฮอริเคนแอนดรู พัดพังเป็นบางส่วน เราพัฒนาซ่อมแซมกลับคืนสู่ปกติ ต่อมาถูกทานาโต้ ขนาดย่อมก็ซ่อมใหม่ใช้ได้เหมือนเก่าทุกอย่างพร้อมที่จะก้าวต่อไปได้ก็ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ เริ่มก่อเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕สร้างศาสนสถานพร้อมกันทั้ง ๕ หลัง ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย เป็นปัญหาที่หนักใจ หากผู้ใดคิดจะทำอย่างนี้ ขอร้องอย่าทำเลย แม้เพียงคิดก็ขออย่าได้คิด แต่ถ้าทุกอย่างพร้อมก็ขอเชิญ แต่ใคร่ขอร้องว่าต้องหนักแน่นสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ สิ่งใดควรพูดไม่ควรพูด ต้องรอบคอบ
อย่างไรก็ดี การก่อสร้างศาสนสถานของวัดพุทธรังษี ก็ได้ดำเนินมาอย่างสืบต่อเนื่อง คณะกรรมการได้ประกอบพิธียกช่อฟ้า เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้มาดูสถานที่ที่ได้บริจาคปัจจัยมาช่วยสร้างซึ่งทุกท่านได้มาเห็นปูชนียสถาน พระประธานสวยงามต่างชื่นชมยินดี ปลาบปลื้ม ปีติน้ำตาไหลต่อหน้าพระประธาน ฉันไม่เสียดายปัจจัยที่ได้บริจาคมาช่วยเลย งานยกช่อฟ้าครั้งแรกได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ครั้งที่สองจัดในวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ จากการที่ทางคณะกรรมการร่วมด้วยช่วยกันก่อสร้าง อุโบสถ โรงเรียน ๒ หลัง หอระฆัง และศาลาอเนกประสงค์ ของวัดพุทธรังษี เสร็จถูกต้องตามที่ได้เสนอขอสร้างนั้น ทางการรัฐฟลอริด้าจึงได้ออกใบอนุญาตให้ใช้ตัวอาคารสถานที่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕
ในปี ๒๕๔๖ นี้ คณะกรรมการพร้อมด้วยคณะสมาชิก วัดพุทธรังษี ต่างมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรที่จะจัดงานผูกสีมา ฝังลูกนิมิต เพื่อกำหนดเขตของอุโบสถให้เป็นไปถูกต้องตามพระธรรมวินัย
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์ จึงได้ กำหนดจัดงานผูกสีมา-ฝังลูกนิมิต และจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา ครั้งที่ ๒๗/๒๕๔๖ ในวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ รวม ๕ วัน เดิมคาดว่าจะมีพระสงฆ์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และมาจากประเทศไทย มาร่วมประชุมประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ รูป บังเอิญว่ามีเหตุขัดข้องทางเมืองไทยออกกฎห้ามพระออกนอกประเทศ จึงไม่ทราบว่าจะมีพระมาร่วมประชุมจำนวนเท่าไร
อย่างไรก็ตาม การที่ทางวัดสามารถจัดงานผูกสีมา-ฝังลูกนิมิตได้นี้ นับว่าเป็นความสำเร็จที่ทุกท่านควรภาคภูมิใจในผลงานที่ทุกๆ ท่านได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างกันมา ผ่านอุปสรรคมาถึงจุดนี้ได้ หรือเป้าหมายตรงนี้ได้ นับว่าพวกเราทุกๆท่านมีความอดทนวิริยะอุตสาหะ และความสามัคคีเป็นอย่างดียิ่ง สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความสามัคคีย่อมนำประโยชน์สุขมาให้
ขออนุโมทนากราบขอบพระคุณ พระเถรานุเถระทุกรูปที่ให้ความอุปการะต่อคณะสงฆ์วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ มาด้วยดีโดยตลอด นับแต่คณะพระมหาเถรสมาคม มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชมหาสังฆปรินายก เป็นประธาน ที่ได้เมตตาอนุมัติให้เกล้าฯ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ตรงนี้ และอนุมัติให้พระมาอยู่ช่วยงาน หาไม่แล้วสถานที่ตรงนี้คงจะไม่มีใครรู้จัก และคงจะไม่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธอย่างแน่นอน
และกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ที่ได้เมตตาอนุมัติเงินมูลนิธิเบญจมบพิตร มาช่วยการก่อสร้าง ครั้งแรก เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) ครั้งที่สอง ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ครั้งที่สาม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท) ปัจจัยดังกล่าวนี้ ได้ใช้จ่ายเป็นค่าช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ บัวคอเสา ลายไทยติดประตูหน้าต่างอุโลบสถ และตัวอาคารทุกหลัง ได้สั่งแกะแบบหล่อด้วยอลูมิเนียมทาสีทองอย่างดี ที่ประเทศไทย ซึ่งถ้าไม่ได้ปัจจัยจำนวนนี้ช่วย คงไม่ได้เห็นวัดมีสัญลักษณ์แบบไทยๆเช่นปัจจุบันนี้อย่างแน่นนอน จะอย่างไรก็ตาม ทางวัดได้สั่งหล่อลายไทยส่งทางเรือมาอีกหนึ่งตู้ มาทันจะได้ติดตั้งให้ทันงานผูกสีมา กราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกาทุกรูป มีหลวงพ่อพระวิเทศธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี ผู้ริเริ่มและให้ความอุปถัมภ์ในการสร้างวัดพุทธรังษี ให้กำลังใจอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มาตลอดเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี ซึ่งปีนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อครบ ๗๘ ปี คณะสงฆ์สาธุชนชาววัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่จะทำบุญฉลองวันเกิดถวายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖
ขออนุโมทนาเจริญพร คณะศรัทธาญาติโยม ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมสร้างบุญวาสนาบารมีทุกๆท่าน บัดนี้วัดของเรากำลังเตรียมการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ ขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มาร่วมด้วยช่วยกันจัดงานผูกสีมา-ฝังลูกนิมิต ในวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ให้สำเร็จเรียบร้อยตามเป้าหมายด้วย.

(พระสิริธรรมวิเทศ)

เจ้าอาวาส วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ สหรัฐอเมริกา

facebook ความคิดเห็น see all comments