Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » กิจกรรมของวัด »

กิจกรรมของวัด

ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา

ในแต่ละปี วัดพุทธรังษีได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางกรรมวิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของไทย งานดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการวัด สมาคมไทย ตลอดจนอาสาสมัครทุกคนเพื่อเผยแพร่ความรู้ และวัฒนธรรมประเพณีของไทย

กำหนดวันทำบุญวันลอยกระทง ปี 2020

พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 26, 2020.
10:00 AM To 04:00 PM
วันลอยกระทงเป็นวันที่ชาวพุทธ ได้ประกอบพิธีกรรมบูชารอยพระพุทธบาท ที่พระ พุทธองค์ได้ ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที เพื่อให้พวกเผ่าเหล่านาคา (พญานาค) หรือ ชุมชนผู้อยู่ใกล้สถานที่ แห่งนั้น ได้กราบสักการบูชา เทศกาลนี้แต่เดิมเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ซึ่งประชาชน ต้องการแสดงค...
กำหนดวันทำบุญวันลอยกระทง ปี 2020

facebook ความคิดเห็น see all comments