Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » กิจกรรมของวัด »

กิจกรรมของวัด

ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา

ในแต่ละปี วัดพุทธรังษีได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางกรรมวิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของไทย งานดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการวัด สมาคมไทย ตลอดจนอาสาสมัครทุกคนเพื่อเผยแพร่ความรู้ และวัฒนธรรมประเพณีของไทย

กำหนดวันทำบุญวันวิสาขบูชา 2018

อาทิตย์, พฤษภาคม 20, 2018.
10:00 AM To 03:00 PM
วันวิสาขบูชา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมา- สัมพุทธเจ้า ปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อความพร้อมเพรียง ในการบำเพ็ญบุญ ในวันดังกล่าว ทางวัดจึงได้กำหนดจัดงานในวัน วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดการป...
กำหนดวันทำบุญวันวิสาขบูชา 2018

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน ปี 2018

อาทิตย์, มิถุนายน 10, 2018.
09:00 AM To 03:00 PM
โครงการบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เป็นส่วนหนึ่งในงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดให้มีโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐฟลอริดาภาคใต้ และวัดพุทธรังษีโดยจัดกิจกรรมส่ง...
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน ปี 2018

2018 กำหนดวันทำบุญวันอัฏฐมีบูชา

อาทิตย์, มิถุนายน 10, 2018.
10:00 AM To 03:00 PM
วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีระเบียบในการปฏิบัติ จัดพิธีกรรมไว้ดังนี้
2018 กำหนดวันทำบุญวันอัฏฐมีบูชา

2018 วันครบรอบสร้างวัด ๓๖ ปี

อาทิตย์, มิถุนายน 24, 2018.
10:00 AM To 03:00 PM
วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ ได้จดทะเบียนเป็นวัดถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๕ ในขณะนั้นยังเช่าคาบาน่าอพารท์เม้นท์อยู่ และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ ได้ซื้อที่ดิน บ้านเลขที่ 15200 S.W. 240 St, Miami , FL 33032 เป็นสถานที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ได้ย้ายเข้ามาอ...
2018 วันครบรอบสร้างวัด ๓๖ ปี

2018 วันทำบุญ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

อาทิตย์, กรกฎาคม 22, 2018.
10:00 AM To 03:00 AM
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์เป็นองค์แรกในโลก (ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ฟังธรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมทูลขออุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกของโลก) ยังพระรัตนตรัย คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ให้ครบสมบูรณ์ ...
2018 วันทำบุญ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

2018 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

อาทิตย์, สิงหาคม 12, 2018.
10:00 AM To 03:00 AM
วันแม่แห่งชาติ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อความพร้อมเพรียงในการถวายความเคารพ และมอบสัมฤทธิบัตรแด่ผู้เรียนจบหลักสูตรภาคฤดูร้อน พร้อมปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประ...
2018 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

2018 วันทำบุญวันสารทไทย

อาทิตย์, กันยายน 09, 2018.
09:30 AM To 03:00 PM
วันสารทไทย เป็นประเพณีทำบุญในฤดูใบไม้ผลิ ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศล ไปให้แด่บรรพบุรุษ ญาติมิตรผู้ที่ล่วงลับ ถวายข้าวกระยาสารทแด่พระสงฆ์ และสงเคราะห์เอื้อเฟื้อ ต่อเพื่อนบ้าน สลากภัต การนำสิ่งของอันควรแก่สมณะบริโภคมาถวายพระ โดยวิธีจับสลาก โดยทำเครื่...
2018 วันทำบุญวันสารทไทย

2018 วันทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

อาทิตย์, ตุลาคม 21, 2018.
10:00 AM To 03:00 PM
วันออกพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุอธิษฐานใจจะอยู่เป็นที่ครบสาม เดือน นับแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ครบสามเดือนที่ได้ตั้งใจไว้ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ วันตักบาตรเทโว เรียกอีกนัยหนึ่งว่า ตักบาตรเทวดา เป็นวันที่พระพุทธอง...
2018 วันทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

facebook ความคิดเห็น see all comments