Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » กิจกรรมของวัด »

กิจกรรมของวัด

ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา

ในแต่ละปี วัดพุทธรังษีได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางกรรมวิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของไทย งานดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการวัด สมาคมไทย ตลอดจนอาสาสมัครทุกคนเพื่อเผยแพร่ความรู้ และวัฒนธรรมประเพณีของไทย

2017 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

อาทิตย์, กรกฎาคม 09, 2017.
10:00 AM To 03:00 PM
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์เป็นองค์แรกในโลก (ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ฟังธรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมทูลขออุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกของโลก) ยังพระรัตนตรัย คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ให้ครบสมบูรณ์ ...
2017 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และทำบุญวันแม่แห่งชาติ 2017

อาทิตย์, สิงหาคม 13, 2017.
10:00 AM To 03:00 PM
วันแม่แห่งชาติ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อความพร้อมเพรียงในการถวายความเคารพ และมอบสัมฤทธิบัตรแด่ผู้เรียนจบหลักสูตรภาคฤดูร้อน พร้อมปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ นี้ด้ว...
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และทำบุญวันแม่แห่งชาติ 2017

2017 กำหนดวันทำบุญวันสารทไทย

อาทิตย์, กันยายน 10, 2017.
10:00 AM To 03:00 PM
วันสารทไทย เป็นประเพณีทำบุญในฤดูใบไม้ผลิ ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศล ไปให้แด่บรรพบุรุษ ญาติมิตรผู้ที่ล่วงลับ ถวายข้าวกระยาสารทแด่พระสงฆ์ และสงเคราะห์เอื้อเฟื้อ ต่อเพื่อนบ้าน สลากภัต การนำสิ่งของอันควรแก่สมณะบริโภคมาถวายพระ โดยวิธีจับสลาก โดยทำเครื่...
2017 กำหนดวันทำบุญวันสารทไทย

2017 กำหนดวันทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

อาทิตย์, ตุลาคม 08, 2017.
10:00 AM To 03:00 PM
วันออกพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุอธิษฐานใจจะอยู่เป็นที่ครบสาม เดือน นับแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ครบสามเดือนที่ได้ตั้งใจไว้ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ วันตักบาตรเทโว เรียกอีกนัยหนึ่งว่า ตักบาตรเทวดา เป็นวันที่พระพุทธองค์...
2017 กำหนดวันทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

กำหนดวันทำบุญ วันปิยมหาราช 2017

อาทิตย์, ตุลาคม 15, 2017.
10:00 AM To 03:00 PM
วันปิยมหาราชเป็นวันที่ชุมชนชาวพุทธไทยแห่งเซ้าท์ฟลอริด้าภาคใต้ได้พร้อมใจกันจัดพิธีถวาย ความจงรักภัคดี รำลึกถึงคุณูปการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ๕ ที่ได้มีแด่ประเทศ ไทยอย่างมากมาย ได้กำหนดพิธีในการปฏิบัติไว้ ตามลำดับ ดังนี้
กำหนดวันทำบุญ วันปิยมหาราช 2017

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017

พุธ, ตุลาคม 25, 2017.
07:00 PM To 11:00 AM
พระราชพิธี บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายดอกไม้จันทน์ (ขอเชิญชวนประชาชนทั้งหลายมาร่วมพระราชพิธี)
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017

2017 กำหนดวันทำบุญวันลอยกระทง

พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 23, 2017.
10:00 AM To 04:00 PM
วันลอยกระทงเป็นวันที่ชาวพุทธ ได้ประกอบพิธีกรรมบูชารอยพระพุทธบาท ที่พระ พุทธองค์ได้ ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที เพื่อให้พวกเผ่าเหล่านาคา (พญานาค) หรือ ชุมชนผู้อยู่ใกล้สถานที่ แห่งนั้น ได้กราบสักการบูชา เทศกาลนี้แต่เดิมเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ซึ่งประชาชน ต้องการแสดงคว...
2017 กำหนดวันทำบุญวันลอยกระทง

facebook ความคิดเห็น see all comments