Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » กิจกรรมของวัด »

กิจกรรมของวัด

ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา

ในแต่ละปี วัดพุทธรังษีได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางกรรมวิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของไทย งานดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการวัด สมาคมไทย ตลอดจนอาสาสมัครทุกคนเพื่อเผยแพร่ความรู้ และวัฒนธรรมประเพณีของไทย

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน ปี 2562

จันทร์, มิถุนายน 10, 2019.
09:00 AM To 03:00 PM
โครงการบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เป็นส่วนหนึ่งในงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดให้มีโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐฟลอริดาภาคใต้ และวัดพุทธรังษีโดยจัดกิจกรรมส่ง...
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน ปี 2562

กำหนดวันทำบุญ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2562

อาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2019.
10:00 AM To 03:00 AM
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์เป็นองค์แรกในโลก (ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ฟังธรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมทูลขออุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกของโลก) ยังพระรัตนตรัย คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ให้ครบสมบูรณ์ ...
กำหนดวันทำบุญ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2562

กำหนดทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ปี 2562

อาทิตย์, สิงหาคม 11, 2019.
09:00 AM To 03:00 PM
วันแม่แห่งชาติ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อความพร้อมเพรียงในการถวายความเคารพ และมอบสัมฤทธิบัตรแด่ผู้เรียนจบหลักสูตรภาคฤดูร้อน พร้อมปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี...
กำหนดทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ปี 2562

กำหนดวันทำบุญวันสารทไทย ปี 2562

อาทิตย์, กันยายน 15, 2019.
09:00 AM To 03:00 PM
วันสารทไทย เป็นประเพณีทำบุญในฤดูใบไม้ผลิ ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศล ไปให้แด่บรรพบุรุษ ญาติมิตรผู้ที่ล่วงลับ ถวายข้าวกระยาสารทแด่พระสงฆ์ และสงเคราะห์เอื้อเฟื้อ ต่อเพื่อนบ้าน สลากภัต การนำสิ่งของอันควรแก่สมณะบริโภคมาถวายพระ โดยวิธีจับสลาก โดยทำเครื่...
กำหนดวันทำบุญวันสารทไทย ปี 2562

กำหนดวันทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว ปี 2562

อาทิตย์, ตุลาคม 13, 2019.
10:00 AM To 03:00 PM
วันออกพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุอธิษฐานใจจะอยู่เป็นที่ครบสาม เดือน นับแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ครบสามเดือนที่ได้ตั้งใจไว้ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ วันตักบาตรเทโว เรียกอีกนัยหนึ่งว่า ตักบาตรเทวดา เป็นวันที่พระพุทธอง...
กำหนดวันทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว ปี 2562

กำหนดวันทำบุญ วันปิยมหาราช ปี 2562

อาทิตย์, ตุลาคม 13, 2019.
10:00 AM To 03:00 PM
วันปิยมหาราชเป็นวันที่ชุมชนชาวพุทธไทยแห่งเซ้าท์ฟลอริด้าภาคใต้ได้พร้อมใจกันจัดพิธีถวาย ความจงรักภัคดี รำลึกถึงคุณูปการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ๕ ที่ได้มีแด่ประเทศ ไทยอย่างมากมาย ได้กำหนดพิธีในการปฏิบัติไว้ ตามลำดับ ดังนี้
กำหนดวันทำบุญ วันปิยมหาราช ปี 2562

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

อาทิตย์, ตุลาคม 20, 2019.
09:30 AM To 05:00 PM
คุณยงยุทธ เนตรทองคำ และครอบครัว พร้อมเพื่อนๆ ประธาน พร้อมคณะญาติโยม สาธุชนในเซ้าท์ฟลอริด้า ได้มีกุศลศรัทธา เป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคี ถวายคณะสงฆ์วัดพุทธ รังษี เมืองไมอามี่ ผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาส ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมี กำหนดการย่อๆดังนี้
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

กำหนดวันทำบุญวันลอยกระทง ปี 2562

พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 28, 2019.
10:00 AM To 04:00 PM
วันลอยกระทงเป็นวันที่ชาวพุทธ ได้ประกอบพิธีกรรมบูชารอยพระพุทธบาท ที่พระ พุทธองค์ได้ ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที เพื่อให้พวกเผ่าเหล่านาคา (พญานาค) หรือ ชุมชนผู้อยู่ใกล้สถานที่ แห่งนั้น ได้กราบสักการบูชา เทศกาลนี้แต่เดิมเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ซึ่งประชาชน ต้องการแสดงคว...
กำหนดวันทำบุญวันลอยกระทง ปี 2562

กำหนดวันทำบุญ ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563

อังคาร, ธันวาคม 31, 2019.
10:00 PM To 12:00 AM
คืนวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ คืนส่งท้ายปีเก่า ขอเชิญท่าน สาธุชน ได้มาปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาส่งท้ายปีเก่า เวลาเที่ยงคืนตรง เจริญชัย มงคลคาถา ๙ จบ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ มีระเบียบในการปฏิบัติดังนี้
กำหนดวันทำบุญ ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563

facebook ความคิดเห็น see all comments